Агресор вивозить із Криму масовку для проголошення фейкових «республік»

Сьогод­ні, 4 бе­рез­ня, про­тя­гом дня оку­пан­ти пла­ну­ють влаш­ту­ва­ти у міс­ті Хер­сон та в Хер­сонсь­кій об­ласті шоу «про­го­ло­шен­ня» чер­го­вої фей­ко­вої «вла­ди» із пос­пі­хом спря­мо­ва­ною ту­ди з Кри­му ма­сов­кою. Про це по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба ЗСУ у сво­єму те­лег­рам-ка­на­лі.

Ра­ні­ше спро­би оку­пан­тів, про­тя­гом ми­ну­лих двох діб, зіб­ра­ти для цього фей­ку міс­це­ве на­се­лен­ня під виг­ля­дом «роз­да­чі гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги» ус­пі­ху не ма­ли. Се­ред за­лу­че­них аг­ре­со­ром ста­тис­тів знач­ну час­ти­ну ста­нов­лять не «крим­ча­не», а влас­не ро­сій­ські ко­ло­ні­за­то­ри пі­вос­тро­ву, зок­ре­ма ро­ди­ни їх вій­сько­вих та «чи­нов­ни­ків». Та­кож на вка­за­не шоу за­гар­бни­ки ве­зуть ув’яз­не­них оку­пан­та­ми за «за­галь­нок­ри­мі­наль­ні зло­чи­ни» крим­чан, пише denzadnem.com.ua

Час­ти­ну ря­же­них «хер­сонців» оку­пан­ти по­ве­зуть у ре­гі­он ра­но зран­ку 4 бе­рез­ня. Зок­ре­ма з Єв­па­то­рії та Се­вас­то­по­ля ни­ми пла­ну­єть­ся від­пра­ви­ти до 50 ав­то­бу­сів. Се­ред ін­шо­го ста­тис­тів на­би­ра­ють з «дер­жавних ус­та­нов», ор­га­ні­за­цію за­хо­дів пок­ла­де­не аг­ре­со­ром на «кримсь­ке» ФСБ.

Учас­ни­кам за­хо­дів на­ра­зі від іме­ні ро­сій­ських спец­служб обі­ця­ють оп­ла­ту, від 50 до 150 ти­сяч руб­лів на до­бу, при чо­му «від­пра­цю­ва­ти» їх го­ту­ють по де­кіль­кох міс­тах ма­те­ри­ко­вої Ук­ра­їни вод­но­час, про­тя­гом де­кіль­кох діб. Піс­ля шоу ви­ве­зе­ний з Кри­му кри­мі­наль­ний еле­мент пла­ну­єть­ся до ви­ко­рис­тання оку­пан­та­ми для ма­ро­дерс­тва і те­ро­ру по се­лах і се­ли­щах Пів­дня Ук­ра­їни з ме­тою за­ля­ку­ван­ня і реп­ре­сій, та са­ме з них по­тім пла­ну­ють «приз­на­чи­ти» «но­ву міс­це­ву вла­ду» на ло­каль­но­му рів­ні.

ЗакарпатПост